§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego ecooline.pl jest firma ecooline z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 22, 43-300 Bielsko-Biała; NIP: 000-000-00-00; Regon: 00000000.

2. Niniejszy regulamin opracowany został zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego ecooline.pl dostępnego pod adresem http://ecooline.pl

4. Właściciel Sklepu Internetowego ecooline.pl oświadcza, iż prowadzi również sklep internetowy dostępny pod adresem http://slimcool.pl, dla którego obowiązuje odrębny regulamin.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedający za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@ecooline.pl, telefonicznie pod numerem +48 000 000 000 w godz. 7:00 – 16:00 w dni robocze oraz pisemnie na adres: ul. 1 maja, 43-300 Bielsko-Bielsko.

§2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego ecooline.pl świadczenia usług drogą elektroniczną;

2. Sklep – Sklep internetowy E-Cooline dostępny pod adresem http://ecooline.pl;

3. Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel sklepu internetowego ecooline.pl, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu;

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawowo przysługuje zdolność prawna;

5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową;

6. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. Zm.);

7. Konto Klienta – miejsce w systemie teleinformatycznym, dostępne dla Klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail oraz hasła, umożliwiające zamawianie towarów, śledzenie stanu realizacji zamówienie zmianą i poprawę danych osobowych, itp.;

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów przy wykorzystaniu platformy sklepu internetowego ecooline.pl.

2. Właściciel Sklepu świadczy również usługę „Newsletter” polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail oraz sms zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa ta jest bezpłatna i jest udostępniana po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu poczty elektronicznej oraz podania numeru telefonu, na który usługa ma być dostarczona.

3. Usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego ecooline.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

4. Umowa o świadczeniu usługo drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienie (szczegółowo opisane w §6) można składać po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym sprzedającego.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient jest uprawniony do składania zamówień po zalogowaniu się na Konto Klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.;

7. Zamówienia złożone w sklepie ecooline.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Kupujący wyrazi potrzebę wysyłki za granicę, warunki sprzedaży i wysyłki towaru będą każdorazowo uzgadniane indywidualne z Kupującym;

§4 Warunki świadczenia usług

1. Klient, który wyraża chęć korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Aktywny adres poczty elektronicznej e-mail.

2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://ecooline.pl/content/6-polityka-cookies.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§5 Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Rejestracja jest dobrowolna i wiąże się z utworzeniem Indywidualnego Konta Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji wypełnia formularz rejestracyjny. Niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.

3. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

4. Podczas rejestracji istnieje również możliwość podania danych niezbędnych do wysyłki zamówionego towaru. W przypadku konsumenta są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)

c. Numer telefonu.

5. Gdy formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, należy podać następujące dane:

a. Firma,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby kontaktowej,

e. Numer telefonu.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację, jest to zakończenie procesu rejestracji. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

7. W przypadku pomyłki przy wprowadzaniu danych w formularzu rejestracyjnym prosimy o kontakt z obsługa lub samodzielną zmianę na Koncie Klienta.

8. Właściciel sklepu może odmówić rejestracji Klienta, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12. Od powyższej decyzji Klientowi przysługuje prawo odwołanie w terminie 14 dni poprzez złożenie reklamacji. Procedury reklamacyjne opisane są w §10.

9. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jej trwania.

10. Właścicielowi sklepu przysługuje prawo wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, szczególnie nie złożył zamówienia lub nie logował się na swoje Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, również rozwiązanie za obustronną zgodą skutkuje zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

12. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadkach, gdy:

a. Rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowanie Sklepu,

b. Klient działa wbrew obowiązującym normom obyczajowym, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa lub jeżeli narusza prawa osób trzecich,

c. Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. Uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e. Klient dopuszcza się przysyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. Podane podczas rejestracji dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się rozwiązać na drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy tu rozumieć w szczególności podanie nazwy nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

13. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Właściciela Sklepu, stosowne oświadczenie zostanie przesłane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres kontaktowy Sklepu lub poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta z systemu teleinformatycznego Właściciela Sklepu.

14. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub jej wypowiedzenie za zgodą stron nie wpływa na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej.

15. W przypadku wypowiedzenia ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja Klienta jest możliwa tylko po uzyskaniu zgody Właściciela.

16. W przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

§6 Warunki sprzedaży

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego ecooline.pl.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ecooline.pl są: Sprzedający oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta).

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Przedsiębiorcę w przypadku, gdy łączna wartość zamówionych towarów w przeciągu kolejnych 30 dni przekracza 1000 PLN.

6. Zamówienia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia, które zostały złożone w dni robocze po godz. 15: 00, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach 7:00 – 18:00 w dni robocze. Zamówienia składane w sklepie okulary.ecooline.pl nie łączą się z zamówieniami w sklepie ecooline.pl.

7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po złożeniu zamówienie przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Tryb zawierania umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6 i 8-10.

8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. Wybór towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b. Dodanie wybranych towarów do koszyka zakupów,
c. Zalogowanie do Konta Klienta lub założenie Konta Klienta w przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy,
d. Dokonanie wyboru sposobu płatności i dostawy,
e. Potwierdzenie zamówienia.

9. Sprzedający w terminie do 5 dni roboczych, wyśle odpowiedź, w postaci wiadomości e-mail, na złożone zamówienie lub skontaktuje się telefonicznie w celu:

a. Akceptacji zamówienia (oferty) – umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. Odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży,
c. Propozycja zmian w zamówieniu (ofercie) – do zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest akceptacja zmian w ofercie przez Klienta.

10. Propozycja zmian w ofercie, o której mowa w ust. 9 pkt. c może wynikać w szczególności z takich okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

11. Oferta ze zmianami, o której mowa w ust. 9 pkt. c jest wiążąca dla sprzedającego w terminie 2 dni od przedstawienia. Po tym czasie oferta wygasa. Akceptacja oferty ze zmianami przez Klienta w terminie jej obowiązywanie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży na warunkach zawartych w tej ofercie.
12. Ceny prezentowane na stornach internetowych Sklepu ecooline.pl są cenami w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
§7 Sposób i termin spełnienia świadczenia i koszty dostawy
1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie wolnym od wad.

2. Każdy z towarów prezentowanych na stronach internetowych sklepu ecooline.pl opatrzony jest informacją o dostępności. Poprzez czas realizacji zamówienia rozumie się orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W przypadkach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązuje się poinformować Klienta o przewidywanych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Gdy Klient zamawia kilka produktów w jednej przesyłce, czas realizacji zamówienia jest to najdłuższy czas realizacji spośród produktów, które zamawia Kupujący.

4. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej w dniu zawarcia umowy, (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 15.00), z zastrzeżeniem §6 ust.6.

5. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską.

6. Cennik dostawy (http://ecooline.pl/dostawa) stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Sklep internetowy ecooline.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

8. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

9. Sprzedający posiada prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 12 pkt g.

10. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu na wskazany adres: kontakt@ecooline.pl.

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §7 pkt. 7 Regulaminu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a. pisemnie na adres: ul. 1 Maja, 43-300 Bielsko-Biała

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konatkt@ecooline.pl

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu

3. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f. dostarczania prasy,

g. usług w zakresie gier hazardowych.

5. W przypadku, gdy Kupujący korzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, jest on zobowiązany do niezwłocznego odesłania towaru w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych na adres Sklepu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty, za zwracany towar, dokonane zostanie przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w ciągu 14 dni.

9. Zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), w przypadku odstąpienia od umowy, nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Gdy zwrot pieniędzy dla Kupującego ma nastąpić na zagraniczny rachunek bankowy, Operator Sklepu dokona przelewu wyłącznie z zaznaczoną opcją SHA (koszty banku wysyłającego pokrywa Operator Sklepu, koszty banków trzecich pokrywa Kupujący).

11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym Opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9 Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a. Przelewem na rachunek bankowy – termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia sprzedaży.

b. Przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.

c. Płatności online i zapłata kartami kredytowymi. Wybierając tę formę płatności Klient przekierowany jest na stronę serwisu przelewy24.pl

2. Dane do przelewu: „”

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek Właściciela Sklepu.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.5. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 499 polskich złotych (PLN), Właściciel Sklepu zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych oraz pobraniowych.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§10 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży oraz wykonania umowy i świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku stwierdzenia występowania wady rzeszy sprzedanej Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a. danych kontaktowych składającego reklamację,

b. Numer zamówienia oraz data zakupu,

c. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady

d. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Podanie w/w danych nie jest wymogiem rozpatrzenia reklamacji, jednak pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

3. Właściciel Sklepu ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Klient zobowiązany jest do przesłania produktu do Właściciela Sklepu na koszt Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności. Produkty powinny nadawać się do ekspertyzy oraz powinny być zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.

5. Właściciel Sklepu przekazuje produkty do producenta w celu wykonania ekspertyzy, na podstawie, której ustalona zostanie zasadność roszczenia. Klient zostanie powiadomiony o wynikach ekspertyzy listem zwrotnym od producenta.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji z przyczyn wskazanych w ust. 5, reklamowane produkty mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy ecooline.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenie reklamacji.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§12 Ochrona danych osobowych

1. Właściciel Sklepu gromadzi tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Kupującego, mogą zostać przekazane osobom trzeci tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Rozumie się tu w szczególności przedsiębiorców pośredniczących w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych oraz firmy kurierskie w celu nadania przesyłki.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego ecooline.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Właściciel Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Klienta,

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d. informacje o skorzystaniu przez klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

11. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§13 Prawa i obowiązki stron

1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy ecooline.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§14 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

Załączniki do regulaminu:
– Formularz odstąpienia od umowy

– Cennik dostawy